Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã qua chỉ số PAPI tỉnh Bắc Ninh (kỳ 2)

31/12/2019 09:10 Số lượt xem: 65

Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã được thể hiện thông qua một số chỉ số: ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’, ‘Tính công khai, minh bạch’ và ‘Thủ tục hành chính công’. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết để thực hiện có hiệu quả một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ “tâm”, đủ “tầm” trước những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn.

3. Chất lượng đội ngũ cán bộ thể hiện trong Chỉ số nội dung ‘Thủ tục hành chính công’

Ở nội dung này đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ở những lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân, bởi vậy đây cũng là nội dung đánh giá được rõ nhất chất lượng của đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã.

Biểu đồ 3: Xu hướng biến đổi điểm Chỉ số nội dung thành phần

của Chỉ số nội dung Thủ tục hành chính công giai đoạn 2016-2018

Nguồn: Báo cáo PAPI 2018

Các nội dung thành phần có điểm số thay đổi với biên độ nhỏ so với năm 2017 nhưng chưa mang lại sự hài lòng cho người dân như kỳ vọng, nhất là ở chỉ tiêu “Xin cấp giấy phép xây dựng”, chỉ tiêu “Xin chứng thực/xác nhận của chính quyền” nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình. Tỷ lệ người đi làm thủ tục cho biết không phải đi qua nhiều “cửa” để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình với tỷ lệ tương ứng là 87,54% và 75,36%.

Nếu như năm 2017, về cơ bản, năng lực và thái độ của cán bộ các cấp đã có những bước cải thiện đáng kể, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ có cải thiện đáng kể khi tỷ lệ người dân cho rằng họ không phải đi qua nhiều “cửa” để làm xong các thủ tục liên quan tăng mạnh, điển hình tỷ lệ người dân cho biết không phải qua nhiều “cửa” để làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng năm 2017 là 99,82% và thủ tục hành chính cấp xã/ phường với 100% người dân ghi nhận họ không phải đi qua nhiều “cửa” để làm xong thủ tục. Các con số này cho thấy các Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh hoạt động chưa thực sự hiệu quả trong năm 2018.

Điều này liên quan đến thái độ, trách nhiệm của các cán bộ khi giải quyết công việc cho người dân. Ở nhiều nơi tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ công chức chưa được nâng cao, cách xử lý công việc hằng ngày vẫn còn chưa nhanh nhạy, việc trả kết quả cho người dân còn chưa đúng hẹn và đặc biệt thái độ của một số cán bộ vẫn còn khó chịu khi người dân hỏi về các thủ tục. Các cán bộ cần kịp thời thông báo tới người làm thủ tục nếu có thay đổi về thời hạn trả kết quả. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công chức.

Đối với các cán bộ cấp huyện, xã là những người thường xuyên làm việc và tiếp xúc với người dân. Chính vì vậy, thái độ và trách nhiệm là điều hết sức quan trọng. Bởi Nhà nước ta đang xây dựng là Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, một nhà nước phải thực sự gần dân. Việc nâng cao năng lực và thái độ của cán bộ công chức lấy sự hài lòng của người dân làm đầu là vấn đề mà ở các địa phương cần phải chú trọng cải thiện để người dân thấy hài lòng hơn nữa. Do vậy, cần đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công chức.

III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết để thực hiện có hiệu quả một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ “tâm”, đủ “tầm” trước những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn.

1. Quan điểm

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp xã thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nghị quyết số 17-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, ngày 18-3-2002, “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” đã chỉ ra những mục tiêu cơ bản là: Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở…

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở phải theo hướng toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, thực sự là những “công bộc” của dân, vì nhân dân phục vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và quản lý chính quyền đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay cần đặt trọng điểm, trọng tâm vào việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn. Sự “chưa ngang tầm”, sự yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cũng biểu hiện khá rõ trong hai vấn đến này. Trong công tác cán bộ, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cần tập trung trọng điểm vào khâu lựa chọn và đào tạo, bồi dưỡng, quản lý kiểm tra và chính sách cán bộ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau, quan hệ và tác động lẫn nhau. Phải căn cứ vào yêu cầu về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã và yêu cầu của từng vị trí, chức danh công việc mà đặt ra tiêu chuẩn của mỗi cán bộ, công chức, bố trí sử dụng công chức, phù hợp cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng.

(còn tiếp)

Nguyệt Nguyễn – Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH