Chỉ số PCI Bắc Ninh: Thúc đẩy những cải cách mới

09/05/2019 10:30 Số lượt xem: 288

Ngày 28/3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, điểm Chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh đạt 64,50 điểm (tăng 0,14 điểm), xếp thứ 15/63, tăng 2 hạng so với năm 2017.

Có thể nói với kết quả này, Chỉsố PCI Bắc Ninh đã cho thấy nỗ lực cải cách được ghi nhận với những tiến bộ đáng kể, thể hiện trên các góc độ: điểm số cao nhất từ trước đến nay; tính năng động của lãnh đạo tỉnh tăng cao, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá UBND tỉnh năng động cao nhất từ trước đến nay đạt mức 84,69%; xu hướng giảm điểm của một số chỉ số bị đẩy lùi như các Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý,...

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Có những sáng kiến của tỉnh đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao như: Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện; đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa; Mô hình Bác sĩ doanh nghiệp; Công bố Chỉ số DDCI,.. Những sáng kiến này còn được các tỉnh khác quan tâm và học tập kinh nghiệm.

Dữ liệu PCI tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2018

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Gia nhập thị trường

8.13

43

8.1

50

8.29

46

7.27

55

7.22

40

Tiếp cận đất đai

5.38

50

5.85

36

6.04

20

6.57

18

6.39

37

Tính minh bạch

6.35

17

7.11

2

5.87

52

5.93

54

5.85

53

Chi phí thời gian

7.13

14

6.37

38

6.50

36

6.65

28

7.12

21

Chi phí không chính thức

5.4

23

4.22

58

5.10

40

5.90

18

5.32

51

Tính năng động

5.26

9

5.07

16

5.32

18

5.81

22

5.99

18

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

5.74

25

5.35

40

5.64

27

6.86

17

6.52

29

Đào tạo lao động

6.73

10

6.82

8

7.17

6

7.56

6

7.69

5

Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự

5.23

52

5.38

44

4.85

51

5.39

52

6.06

40

Cạnh tranh bình đẳng

4.62

46

3.5

61

4.77

43

3.85

59

5.30

44

PCI

60.92

10

59.91

13

60.35

17

64.36

17

64.50

15

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Điểm rất quan trọng là Chỉ số PCI Bắc Ninh được đi kèm với những dòng vốn thu hút đầu tư lớn. Trong những năm qua, Bắc Ninh đã trở thành điểm sáng về thu hút FDI. Trong khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều yếu tố về môi trường kinh doanh được doanh nghiệp FDI ghi nhận như mức độ giảm chi phí không chính thức, chi phí thời gian, tính năng động tiên phong rất cao.

Tuy nhiên môi trường kinh doanh ở Bắc Ninh cũng bộc lộ những hạn chế là khả năng thực hiện các sáng kiến cải cách của Lãnh đạo tỉnh ở cấp dưới triệt để; các yếu tố minh bạch dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị điện tử hạn chế; năng lực tương tác giữa doanh nghiệp và các Sở, ban, ngành và huyện thấp; một bộ phận cán bộ còn chưa thích ứng kịp với yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh và hiệu quả quản trị hành chính công; xuất hiện những khó khăn trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai,..

Xét một cách tổng thể, Chỉ số PCI tỉnh Bắc Ninh cho thấy, nỗ lực được ghi nhận, xu hướng cải cách là một đòi hỏi cần thiết, liên tục, những sáng kiến cần được duy trì và bổ sung hướng tới mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Trong thời gian tới cần thúc đẩy các sáng kiến cải cách ở cấp Sở, ngành và cấp huyện; khai đồng bộ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT –Ttg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện (TTHCC); một cửa cấp xã hướng tới sự hài lòng của người dân; hoàn thiện những nội dung chi tiết để nâng cao chất lượng phục vụ tại TTHCC như phiếu đăng ký làm thủ tục hành chính, giấy hẹn phải có thông tin liên lạc của cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính để người dân liên lạc trở lại khi cần; thực hiện hiệu quả cơ chế 4 tại chỗ, chuẩn bị bố trí Phòng giải quyết tại chỗ của Lãnh đạo các Sở, ngành; Minh bạch thông tin chung về cơ sở dữ liệu quy hoạch, chính sách người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận tại Trung tâm HCC.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp thành lập Tổ công tác thường trực do Giám đốc các đơn vị và các phòng liên quan giải quyết thủ tục về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; theo dõi vướng mắc của doanh nghiệp; ban hành các chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường như: hỗ trợ đăng ký kinh doanh và các hoạt động liên quan.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cơ quan Nhà nước nâng cao trách nhiệm giải trình thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của HĐND các cấp; giải trình về phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông, ý kiến của nhân dân thông qua các Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin của Sở, ngành và phản ánh trực tiếp của nhân dân, doanh nghệp.

Trong xu hướng phát triển kinh tế ở Bắc Ninh, đầu tư và số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, quy mô kinh tế lớn, giao dịch hành chính nhiều, hướng tới phát triển kinh tế đô thị, cải thiện Chỉ số PCI càng cần thiết và thực sự đã trở thành một “áp lực” thường trực cần được các cấp, các ngành đáp ứng để Bắc Ninh tiếp tục là “một hình mẫu” của địa phương năng động trong phát triển kinh tế - xã hội.

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH