Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ: Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

25/04/2019 09:10 Số lượt xem: 279

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 10 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo các cơ quan Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp, báo chí, người dân,…công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu từ chính người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ trong thực thi công vụ; từ chính sách, pháp luật còn nhiều kẽ hở trên các mặt của đời sống xã hội; công tác cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả; công tác tiếp nhận phản ánh, góp ý, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp và người dân chưa tốt,…   

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1- Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những  phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

2- Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

3- Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính: Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

4- Không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

5- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

6- Công khai địa chỉ đường dây nóng: Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

7- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử từ cấp  trung ương đến địa phương; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; khắc phục những hạn chế, hình thức tại một số trung tâm dịch vụ hành chính công; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc,  giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến…).

8- Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Cụ thể, đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

Bắc Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng

một nền hành chính “minh bạch, kiến tạo, phục vụ”

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Bắc Ninh với những thành tựu trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, một số chỉ tiêu về an sinh - xã hội cũng thực hiện cao hơn bình quân cả nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, nhiệm vụ đang đặt ra nặng nề hơn và có nhiều việc cần tập trung giải quyết hơn, song các cấp chính quyền tỉnh vẫn luôn xác định thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính; cải thiện các chỉ số quản trị địa phương (PCI, PAPI),…là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên xuốt, liên tục nhằm hướng tới một nền hành chính minh bạch, kiến tạo, phục vụ.

Một góc Thành phố Bắc Ninh sau 20 năm tái lập

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh có sự cải thiện, thể hiện ở sự gia tăng điểm số chung và điểm các chỉ số thành phần, thứ hạng so với năm 2017. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đạt 64,50 điểm, đây là mức điểm cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, (tăng 0,14 điểm), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc) và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng khá. Đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI), năm 2018, tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh có thứ hạng cao nhất cả nước, đạt 45,74 điểm tuy tăng 6,54 điểm so với năm 2017 nhưng lại xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc).

Để đạt được những kết quả đó, trong những năm vừa qua tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh; tạo điều kiện khuyến khích người dân và doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trực tiếp tới lãnh đạo tỉnh; tích cực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; tăng cường việc minh bạch thông tin; đẩy mạnh việc thực hiện gửi tài liệu, văn bản thông qua thư điện tử công vụ,… xác định doanh nghiệp là động lực của phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu phát triển. Doanh nghiệp và người dân phải là đối tượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Bắc Ninh đã triển khai những bước đi hiệu quả trong việc xây dựng một nền hành chính “minh bạch, kiến tạo, phục vụ”, đó là: (1) Đưa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện đi vào hoạt động hiệu quả để tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp”; (2) Phát huy hiệu quả của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp với thông điệp “Bắc Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”; (3) DCI Bắc Ninh - Chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho các sở, ngành, UBND cấp huyện của Bắc Ninh; (4) Phát huy hoạt động gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp với phương châm “Bình đẳng, hợp tác, phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc T.Ư”; (5) Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; xây dựng website về hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến, tăng tính tương tác với doanh nghiệp trong việc gửi kiến nghị và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT,…

Trong những năm tới, với tiềm năng, thuận lợi to lớn từ tiềm lực kinh tế vững mạnh; nguồn nhân lực rồi rào, chất lượng cao; sự quyết tâm cao của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tầm nhìn dài hạn, chiến lược của các đồng chí lãnh đạo tỉnh,…Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính; phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thực chất hơn, qua đó góp phần quan trọng và tạo động lực để Bắc Ninh hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền hành chính “minh bạch, kiến tạo, phục vụ”.

 

Đinh Nam Thắng - Viện Nghiên cứu PTKTXH