Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỉ cương hành chính

11/08/2017 11:03 Số lượt xem: 366

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Bắc ninh ban hành công văn số 2609/UBND – NC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh của một số sở, ban, ngành, cơ quan, UBND cấp huyện.Qua đó góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT – TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các cơ quan) bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

- Khi được mời dự họp, lãnh đạo các cơ quan cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người đi họp thay, tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

- Các cơ quan được mời dự họp phải đăng ký trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng đề nghị tại giấy mời.

- Khi tham dự các cuộc họp, đề nghị các cơ quan chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh -  Nguyễn Tử Quỳnh

Trong những năm vừa qua, tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng xây dựng một nền hành chính hiện đại. Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực với trọng tâm là: Cải thiện môi trường kinh doanh; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, ICT index, chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành (DCI); khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách thể chế; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước; đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,...

Với việc ban hành công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 09/CT – UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi công vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày một văn minh giàu đẹp.

Đinh Nam Thắng - Viện Nghiên cứu PTKTXH