Công bố kết quả nghiên cứu và khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019

13/11/2019 09:38 Số lượt xem: 255

Ngày 05/11/2019, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu và khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Quốc Bình

Nghiên cứu về đánh giá mức độ hài lòng của người dân được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh triển khai trên cơ sở mô hình Marketing dịch vụ công, với phương pháp đo lường về sự hài lòng của khách hàng, tiếp cận những nghiên cứu của Cronin và Taylor (1992) về việc sử dụng mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ. Mô hình SERVPERF được dùng để đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ và chỉ ra 5 đặc tính chất lượng dịch vụ (tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm và phương tiện hữu hình). Nghiên cứu, vận dụng vào lĩnh vực giáo dục, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh xây dựng phiếu khảo sát đo lường, đánh giá về dịch vụ giáo dục công dựa trên 6 nội dung: Tiếp cận dịch vụ giáo dục; cơ sở vật chất; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; kết quả giáo dục của nhà trường và những nội dung khác. Khảo sát được thực hiện và lựa chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên, đảm bảo các nguyên tắc thống kê; kết quả khảo sát ghi nhận ý kiến phản hồi của 1.200 phụ huynh học sinh đối với dịch vụ giáo dục công tại một số trường học ở cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả khảo sát năm 2019, tỷ trọng người dân đánh giá chung ở mức độ hài lòng cho thấy: Có 4,71% số người được hỏi đánh giá rất hài lòng; 57,83% hài lòng; 36,04% bình thường. Mức độ hài lòng chung được tính dựa trên tổng tỷ trọng của ba cấp độ đánh giá (Rất hài lòng/Hài lòng/Bình thường), tỷ trọng người dân đánh giá hài lòng nói chung trong lĩnh vực giáo dục công đạt 98,58%, đạt mức rất cao.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh