Lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công cấp xã năm 2020

27/05/2020 18:19 Số lượt xem: 220

Ngày 26/5/2020, tại Bắc Ninh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công (Trung tâm HCC) tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp Xã năm 2020. Chủ trì Hội nghị có TS. Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; tham dự có các đ/c Lãnh đạo và cán bộ tại Trung tâm HCC tỉnh và Trung tâm HCC cấp huyện; Lãnh đạo UBND các Xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã đưa vào vận hành hoạt động Trung tâm HHC cấp tỉnh, huyện. Đây được coi là giải pháp đột phá trong cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Ninh, từ đó có yêu cầu về công tác đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Năm 2018, năm 2019 tỉnh Bắc Ninh triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các công việc có liên quan tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2020 là năm thứ ba Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sẽ tiến hành khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tiến hành nghiên cứu, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Bộ phận một cửa cấp xã.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Kết quả khảo sát cung cấp thêm một kênh thông tin để Trung tâm HCC các cấp, Bộ phận một cửa cấp xã cũng như mỗi cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị có giao dịch thủ tục hành chính với người dân có thể nhìn nhận, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong thời gian tới.

Quốc Bình - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh