Năm 2019: 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

26/05/2020 16:29 Số lượt xem: 139

Chỉ số SIPAS 2019 do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện theo theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt “Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua đó, giúp các cơ quan nắm bắt được cảm nhận, yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức và nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Sáng ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị

Chỉ số SIPAS ghi chép lại nhận định, mức độ hài lòng, sự mong đợi của người dân, tổ chức thông qua 5 yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với 16 lĩnh vực dịch vụ công cung ứng ở cấp tỉnh, huyện, xã liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận/giấy phép/ xác nhận về: Quyền sử dụng đất, Môi trường, Lái xe, Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch xây dựng, Văn hóa cơ sở, Thể dục thể thao, Trồng trọt/ bảo vệ thực vật, Chăn nuôi/ thú y, Lý lịch tư pháp, Trợ giúp pháp lý nhà nước, Kinh doanh; Tư pháp; Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2019, 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018, gần 2,3% so với năm 2017.

Trong đó, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục hành chính là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 73,66%.

Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%); trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%).

Ba nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi cơ quan hành chính nhà nước cải thiện nhiều nhất là: mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ công (62,50% số người được hỏi); tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (44,00% số người được hỏi) và rút ngắn thời gian cung ứng dịch vụ công (43,27%). Thủ tục hành chính nhận được mức độ hài lòng cao thứ 2 trong 5 yếu tố được đánh giá, tuy vậy, yếu tố này lại được người dân, tổ chức mong đợi cải thiện nhiều nhất.

Năm 2019, 10 tỉnh có Chỉ số SIPAS chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh có Chỉ số SIPAS ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt. So sánh năm 2019 với năm 2018, 41/63 tỉnh có Chỉ số SIPAS tăng, 22/63 tỉnh giảm. So sánh năm 2019 với năm 2018 và 2017, 25/63 tỉnh có Chỉ số SIPAS tăng bền vững qua các năm, 35/63 tỉnh tăng thiếu bền vững và 03/63 tỉnh giảm.

Chỉ số SIPAS 2019 của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%; trong đó, tỉnh Quảng Ninh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh Bình Thuận có chỉ số thấp nhất là 73,81%.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, hướng tới sự hài lòng của người dân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 trọng tâm:

Thứ nhất, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính; đổi mới tư duy, nhận thức coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường khoa học và công nghệ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, thể chế về quản lý công chức, viên chức, về tổ chức bộ máy gắn với việc đề ra được những tiêu chuẩn, chỉ tiêu và định hướng của cải cách thể chế trong giai đoạn mới.

Thứ ba, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách TTHC thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho người dân, DN cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần hỗ trợ người dân, DN khắc phục hậu quả của đại dịch, khơi thông nguồn lực kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tham nhũng vặt, tạo ra sự chuyển biến thực sự trong bộ máy công quyền, không để chi phí ngoài luồng của người dân với bộ máy chính quyền.

Thứ năm, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các nhà khoa học nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, phương pháp, nội dung đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, như các tiêu chí liên quan việc gửi, nhận văn bản điện tử các cấp chính quyền, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia… theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai CCHC tại các bộ, các tỉnh.

Năm 2019, Chỉ số SIPAS tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố với tỷ lệ 87,05% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ hành chính (tăng 17 bậc so với năm 2018, 12 bậc so với năm 2017). Cụ thể: Chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp cận dịch vụ đạt 89,16% (xếp thứ 16/63); về yếu tố thủ tục hành chính đạt 88,98% (xếp thứ 17/63); về yếu tố công chức đạt 87,78% (xếp thứ 21/63); về yếu tố kết quả đạt 91,53% (xếp thứ 14/63); về yếu tố tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị đạt 76,76% (xếp thứ 27/63)./.

Nhung Chu - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH