Tạo động lực và môi trường hỗ trợ khởi nghiệp

20/06/2017 16:10 Số lượt xem: 392

Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 268/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh là cơ quan chủ trì xây dựng được giao tổng hợp và theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai Chương trình này gắn với Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh. 

Đề án được ban hành với ba mục tiêu chính: Một là, nhằm khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong sản xuất, lao động và tinh thần sẵn sàng, dám nghĩ, dám làm. Hai là, tạo sự kết nối giữa thanh niên, nhà đầu tư/doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước để thiết lập ý tưởng, xây dựng và triển khai ý tưởng, sáng tạo trong khởi nghiệp. Ba là, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, doanh nhân tự tin, yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài, biết tận dụng cơ hội để khởi nghiệp; kiến tạo một môi trường khởi nghiệp thực chất để mọi người dân tự tin, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Đề án cũng đề ra 10 chương trình cụ thể nhằm tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi, cụ thể là: Truyền thông khởi nghiệp;Sàng lọc và triển khai ý tưởng khởi nghiệp; Hỗ trợ về vốn; Hỗ trợ về gia nhập thị trường;Hỗ trợ về tiếp cận thị trường; Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp; Phát triển khởi nghiệp đô thị; Tạo môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hợp tác xã khởi nghiệp.

Để thực hiện tốt các nội dung của Đề án, UBND tỉnh giao các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung liên quan. Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội được giao biên soạn tài liệu khởi nghiệp; thí điểm ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó chủ trì tổ chức các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (theo Chương trình số 151/CTr-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ); thực hiện Chương trình “Một tuần thực hành khởi nghiệp” và “Khởi nghiệp làng nghề”. Viện cũng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai Chương trình này gắn với các Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Viện NCPTKTXH tổ chức Hội thảo công bố Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; khởi động chương trình khởi nghiệp và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Việc ban hành quyết định 268/QĐ-UBND về việc ban hành đề án xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 tiếp tục khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị Hoàng Quyên - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH