Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (kỳ 1)

01/04/2020 10:33 Số lượt xem: 165

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ. Cùng với mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã liên thông hiện đại, Bắc Ninh đang tích cực triển khai và kỳ vọng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 sẽ tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi trên môi trường internet.

1. Khái niệm dịch vụ công trực tuyến và những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, “dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng”.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

2. Thực trạng cung cấp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Năm 2016, bước đầu tỉnh đã triển khai 117 dịch vụ công trực tuyến trong đó bao gồm nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định của Chính phủ; Đến năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp 701 dịch vụ công mức độ 3, 118 dịch vụ công mức độ 4 theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019. Ngay sau đó, tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về triển khai thực hiện quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện,... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, hướng dẫn để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng số lượng “công dân điện tử” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/2/2019, trong khuôn khổ Hội nghị công bố kết quả thực hiện Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2019, UBND tỉnh đã chính thức ra mắt Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ngày 09/12/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai trương Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các ngành: Kế hoạch - đầu tư, Tư pháp, Công Thương kết nối hệ thống thông tin của Trung ương và Cổng  Dịch vụ công Quốc gia.

2.1. Trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, dịch vụ công mức độ 3,4 cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện được cung cấp theo 2 kênh trên môi trường mạng gồm ngành dọc (có các Sở, ngành : Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cụ Thuế tỉnh, Công an tỉnh) và của tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: https://dvc.bacninh.gov.vn/.

Hiện tỉnh đã thực hiện cung cấp 819 dịch vụ công mức độ 3,4, trong đó có 701 dịch vụ công mức độ 3 và 118 dịch vụ công mức độ 4 theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên theo số liệu công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dvc.bacninh.gov.vn), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 793 dịch vụ trong đó cung cấp 686 dịch vụ công mức độ 3, 107 dịch vụ công mức độ 4; theo số liệu do các Sở, ngành, địa phương cung cấp là 708 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó có 620 dịch vụ công mức độ 3 và 88 dịch vụ công mức độ 4. Có 04 cơ quan, đơn vị hiện chưa cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm: Cục Thuế tỉnh; Công ty điện lực tỉnh; Ban Quản lý ATTP tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo báo cáo của các Sở, ngành, tỉnh Bắc Ninh hiện nay được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về công bố số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ phát sinh giao dịch trực tuyến không nhiều, năm 2019 đạt 533 hồ sơ, trong đó có 262 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 271 hồ sơ trực tuyến mức độ 4; Số hồ sơ thực hiện thành công là 393, thực hiện không thành công 140 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4, tỷ lệ thành công đạt 73,7%; 11/21 sở, ngành không có phát sinh hồ sơ giao dịch trực tuyến mức độ 3,4; 8/8 huyện, thị xã, thành phố không có phát sinh hồ sơ giao dịch trực tuyến mức độ 3,4; Đa số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của các sở, ngành không không có phát sinh hồ sơ, những hồ sơ phát sinh thường tập trung vào một vài lĩnh vực có thủ tục đơn giản, dễ thực hiện (271 hồ sơ mức độ 4 của Sở công thương thuộc lĩnh vực thông báo khuyến mãi) hoặc do cán bộ, công chức của các sở, ngành thực hiện thao tác trên hệ thống thay cho người dân, doanh nghiệp (111/188 trường hợp khảo sát, người dân phản ánh không thực hiện dịch vụ công trực tuyến mà chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan nhà nước, chiếm 59,04%); 40/533 hồ sơ phát sinh do các cơ quan thuộc khu vực nhà nước nộp hồ sơ trực tuyến.

2.2. Trên cổng dịch vụ công của ngành dọc Trung ương

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 09 cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của ngành dọc, Trung ương, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ban quản lý các khu công nghiệp, Cụ Thuế tỉnh, Công an tỉnh. Theo số liệu báo cáo của 07 cơ quan, đơn vị có thể nhận thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các ngành, đơn vị trên Cổng dịch vụ của ngành dọc Trung ương hoạt động khá tích cực, bước đầu thu được kết quả tốt, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp là 82, trong đó có 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; năm 2019, tổng số hồ sơ phát sinh giao dịch đạt 527.588 hồ sơ, số hồ sơ giao dịch thành công là 527.573, tỷ lệ thành công đạt 99%; Số hồ sơ giao dịch không thành công là 15 hồ sơ, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số hồ sơ giao dịch thành công mà nguyên nhân không thành công chủ yếu là do hồ sơ không đủ điều kiện, hồ sơ từ chối nộp lại.

(Còn tiếp)

Ths. Đinh Nam Thắng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu PTKTXH tỉnh