Tọa đàm tham vấn xây dựng khung giám sát và đánh giá cho tăng trưởng xanh cấp địa phương

19/03/2018 16:48 Số lượt xem: 1425

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó giao Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh;

Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững ở Việt Nam (Dự án CIGG) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNDP và USAID.

Ban quản lý Dự án CIGG thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá KHHĐ TTX và có kế hoạch làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm tham vấn xây dựng khung giám sát và đánh giá cho tăng trưởng xanh cấp địa phương (có nội dung kèm theo):

1. Thời gian: 8h30 ngày 21/3/2018 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh, Số 2 - đường Lý Thái Tông - Suối Hoa - TP Bắc Ninh.

3. Thành phần: Lãnh đạo cơ quan và Phòng chuyên môn.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội trân trọng mời đại biểu tới tham dự, thảo luận.

Xin trân trọng cảm ơn./.