Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Viện:

1. Viện trưởngTS. Nguyễn Phương Bắc

Điện thoại CQ: 0222.3610.388

Điện thoại DĐ: 0913.297.954

Địa chỉ Email: npbac.vncptktxh@bacninh.gov.vn

2.  Phó Viện trườngThs. Đào Thu Hà

Điện thoại CQ: 0222.3619.388

Điện thoại DĐ: 0975.180.598

Địa chỉ Email: dtha.vncptktxh@bacninh.gov.vn

II. Các tổ chức giúp việc:

-  Văn phòng Viện (tổ chức, tổng hợp, hành chính, quản trị, tài chính)

Điện thoại: 0222.3616.388

Địa chỉ Email: vncptktxh@bacninh.gov.vn

 Chánh văn phòng:  Ths. Đinh Nam Thắng

Điện thoại: 0222.361.8388

Điện thoại DĐ: 0946.66.99.88

Địa chỉ Email: dnthang.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Phó Chánh văn phòng: Thân Thị Hoa

Điện thoại: 0222.3617.388

Điện thoại DĐ: 0944.906.026

Địa chỉ Email: tthoa.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Chuyên viên Văn phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

Điện thoại: 0222.3615.388

Điện thoại DĐ: 0968.296.420

Địa chỉ Email: ntlinh.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Văn thư - tổng hợp: Ths. Từ Thị Mai Lan

Điện thoại: 0222.3616.388

Điện thoại DĐ: 0989.582.020

Địa chỉ Email: ttmlan.vncptktxh@bacninh.gov.vn

-  Phòng Nghiên cứu Phát triển kinh tế:

Điện thoại: 0222.3614.388 

Chuyên viên Nghiên cứu: Chu Thị Kim Nhung

Điện thoại DĐ: 0904.625.290

Địa chỉ Email: ctknhung.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Chuyên viên Nghiên cứu: Ths. Nguyễn Thị Thùy

Điện thoại DĐ: 0973.641.099

Địa chỉ Email: ntthuy.vncptktxh@bacninh.gov.vn

 - Phòng Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh:

Điện thoại: 0222.3612.388

+ Phó Trưởng phòng phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Thúy Yên

Điện thoai DĐ: 0982.601.985

Địa chỉ Email: nttyen.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Cán bộ Nghiên cứu: Ths. Nguyễn Thị Dung

Điện thoại DĐ: 0982.839.892

Địa chỉ Email: ntdung.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Cán bộ Nghiên cứu: Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Điện thoại DĐ: 0985.204.068

Địa chỉ Email: nthquyen.vncptktxh@bacninh.gov.vn

Phòng Nghiên cứu Xã hội và nhân văn:

Điện thoại: 0222.3615.388

+ Chuyên viên Nghiên cứu: Ths. Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại DĐ: 0979.540.666

Địa chỉ Email: nqbinh.vncptktxh@bacninh.gov.vn

+ Chuyên viên Nghiên cứu: Ths. Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại DĐ: 0966.683.092

Địa chỉ Email: ntnguyet.vncptktxh@bacninh.gov.vn

Tổ Công tác hỗ trợ doanh nghiệp:

Điện thoại: 0222.381.33.88

Điện thoại DĐ: 0913.297.954

Địa chỉ Email: hotrodoanhnghiepbacninh@gmail.com

 

VNCPTKTXH