Danh mục tiếp cận thông tin

06/05/2022 09:56 Số lượt xem: 1153
STT Nội dung thông tin Đường dẫn
1 Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
2 Cơ cấu tổ chức Chi tiết
3 Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Viện Chi tiết
4 Văn bản pháp quy Chi tiết
5 Văn bản chỉ đạo điều hành Chi tiết
6 Góp ý dự thảo văn bản Chi tiết
7 Báo cáo thống kê Chi tiết
8 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Chi tiết
9 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chi tiết
10 Dự án, hạng mục, đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Chi tiết
11 Công khai tài chính, ngân sách Chi tiết
12 Khen thưởng, xử phạt Chi tiết
13 Dịch vụ công trực tuyến Chi tiết
14 Bác sĩ doanh nghiệp Chi tiết