Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

góp ý Dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024   20

Góp ý
Từ ngày : 01/12/2023
Đến ngày : 05/12/2023

2

Xin ý kiến vào dự thảo khung tiêu chí Bộ chỉ số CCHC   184

Góp ý
Từ ngày : 15/06/2022
Đến ngày : 22/06/2022

3

Cung cấp thông tin   164

Góp ý
Từ ngày : 02/06/2022
Đến ngày : 10/06/2022

4

Phối hợp tuyên truyền thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh gửi doanh nghiệp   177

Góp ý
Từ ngày : 06/04/2022
Đến ngày : 15/04/2022

5

Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh   170

Góp ý
Từ ngày : 14/02/2022
Đến ngày : 31/03/2022

6

Góp ý xây dựng Tiểu Đề án về Tiêu chí dân số   177

Góp ý
Từ ngày : 21/03/2019
Đến ngày : 27/03/2019

Trang 1/1|<<1