Bắc Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/05/2018 15:57 Số lượt xem: 92

Ngày 22/05/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh soạn thảo.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 gắn với thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn thi hành nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng, ổn định, an toàn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

Tỉnh Bắc Ninh nỗ lực hỗ trợ DNNVV

Nội dung chương trình được thiết kế theo các hạng mục hỗ trợ của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn thi hành (Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa); trong đó có những điểm mới như: Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ sở khởi nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đề án về rà soát, đánh giá, tổ chức sản xuất và hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đầu tư và nâng cấp hạ tầng các cụm công nghiệp; Hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Thuê chuyên gia hoặc kết nối với doanh nghiệp FDI cử chuyên gia huấn luyện nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị để đáp ứng tiêu chuẩn về sản phẩm cụ thể, đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho doanh nghiệp cụ thể; Xây dựng Đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2018 để tạo bước chuyển về năng lực quản trị, nâng cấp về năng lực cạnh tranh, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và kết nối với các tập đoàn FDI.

Các nội dung khác được lồng ghép trong các chương trình đã có như: Xúc tiến mở rộng thị trường; khuyến công, hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ tài chính, tín dụng.

Trên cơ sở chương trình hỗ trợ, các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng các đề án, chương trình cụ thể hoặc lồng ghép trong các đề án, chương trình của ngành và triển khai thực hiện.

Việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh trong việc đồng hành và hỗ trợ DNNVV, đề ra những định hướng mới trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho cộng đồng DNNVV phát triển.

Hoàng Quyên – Viện Nghiên cứu PTKTXH