Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước

24/06/2022 08:32 Số lượt xem: 2

Theo đó, chất lượng thông tin thống kê ngày càng được nâng cao và bảo đảm thông tin phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành và địa phương trong công tác hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, công tác thống kê Nhà nước vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục.