Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

10/01/2023 08:34 Số lượt xem: 69

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.


Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2023 được dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng.

Ở trong nước, nền kinh tế chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng. Mặc dù điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhưng có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh tăng trưởng đơn hàng mới yếu hơn; thị trường xuất khẩu lớn có thể giảm nhu cầu tiêu dùng, thắt chặt chi tiêu, thu hẹp quy mô… sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Kinh tế Bắc Ninh phát triển với các động lực mạnh mẽ hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính được bổ sung bởi nhiều lợi thế mới trong phát triển. Tuy nhiên, tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa thực sự hiệu quả; công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa xứng với tiềm năng; một số yếu tố lợi thế so sánh đang giảm dần vai trò; các vấn đề về ô nhiễm môi trường, chi phí mặt bằng, đầu tư kinh doanh gia tăng; nguồn thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, thuế môi trường, giải phóng mặt bằng khó khăn là những thách thức đối với sự phát triển.

Do đó cần phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; khắc phục khó khăn, tồn tại, tranh thủ thời cơ để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023 là thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 là: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.”

Quyết tâm chính trị năm 2023

Hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông; thương mại dịch vụ có quy mô cấp vùng, quốc gia và khu vực.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động.

Chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển du lịch và thu hút, triển khai các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Thực hiện hiệu quả các Đề án về bảo vệ môi trường đã phê duyệt.

Trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2023

1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, sợ vi phạm, triển khai hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu trong năm 2023 công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thu hút và phát triển mạnh công nghiệp theo chiều sâu, công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ và giảm tỷ trọng gia công.

Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ. Đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư xây dựng các khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đầu tư công. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm và công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sớm nghiên cứu hoàn thiện các quy định có liên quan đến đất đai, xây dựng quy chế đấu giá, sớm khắc phục khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả và đúng lộ trình Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường.

4. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Quan tâm hỗ trợ, đào tạo lao động, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

5. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các cấp chính quyền; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi.

7. Tăng cường công tác Tư pháp, chú trọng tổ chức thi hành pháp luật, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

8. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

9. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

10. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng: Chủ động đẩy mạnh triển khai, mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

1. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5% - 7,0% so với ƯTH năm 2022.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với UTH năm 2022, tăng 6,4%.

3. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD, tăng 1,7% so với UTH năm 2022; trong đó, xuất khẩu 50.870 triệu USD, tăng 5%; nhập khẩu 42.392 triệu USD.

4. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 60 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với UTH năm 2022.

5. Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.200 triệu USD, tăng 9,1% so với UTH năm 2022.

6. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.630 tỷ đồng, tăng 3% so với UTH năm 2022; trong đó, thu nội địa 23.820 tỷ đồng, tăng 5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.810 tỷ đồng, tăng 2,8%.

7. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 85.800 tỷ đồng, tăng 7% so với UTH năm 2022.

8. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, tăng 2% so với UTH 2022.

9. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

10. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị duy trì 1,72%.

11. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%, tăng 1% so với UTH năm 2022.

12. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đạt 58,3%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đạt 2,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đạt 56,8%

13. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95,5%, tăng 0,1% so với UTH năm 2022.

14. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 1% (năm 2022 còn 1,05%).

15. Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) 34 giường, tăng 3,6 giường so với UTH năm 2022, tăng 11,8%.

16. Số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc ≤ 1; không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

17. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt trên 90%.

Để hoàn thành thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chất lượng, hiệu quả.

AT
Nguồn: bacninh.gov.vn