Mô hình bất động sản công nghiệp mới: Tích hợp khu công nghiệp và khu đô thị (kỳ 2)

28/11/2023 08:27 Số lượt xem: 40

Để có thể thực hiện xây dựng và phát triển mô hình KCN đa chức năng, hình thành lối sống công nghiệp mới bao gồm sống, làm việc, nghỉ ngơi một cách đồng bộ và chất lượng tỉnh Bắc Ninh cần có những giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn.

III. Giải pháp phát triển tích hợp khu công nghiệp và khu đô thị cho tỉnh Bắc Ninh

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng các chính sách pháp luật đảm bảo gắn đồng bộ quy hoạch KCN với phát triển đô thị, dịch vụ trong một phương án tổng thể, thống nhất, từ quy hoạch cấp quốc gia đến quy hoạch vùng, địa phương, gắn quy hoạch chuyên ngành sản xuất với điều kiện phát triển kinh tế có tính tới đặc thù địa phương như tài nguyên, đất đai, dân cư, đảm bảo tiến trình đô thị hóa thuận lợi, gắn quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội với quy hoạch chung phát triển hệ thống đô thị. Đổi mới cách tiếp cận lập quy hoạch tỉnh, trong đó xây dựng phương án quy hoạch bố trí khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và quy hoạch đô thị đặt trong mối quan hệ cả theo chiều ngang và chiều dọc, tạo ra tính chiến lược và linh hoạt phù hợp với nhu cầu biến đổi của thị trường BĐS công nghiệp. Đối với đất chức năng ở, dịch vụ thương mại cần đổi mới nhằm hướng tới mô hình đô thị - công nghiệp đồng bộ, tạo sức hấp dẫn cho KCN và tạo điều kiện cho công nhân, chuyên gia được hưởng thụ tiện ích đô thị và hạ tầng xã hội.

Phối kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các chuyên gia quy hoạch về phát triển công nghiệp, đô thị và trong những lĩnh vực quan trọng liên quan khác trong xây dựng phương án quy hoạch khu công nghiệp và quy hoạch đô thị. Phát huy tham gia của các hiệp hội ngành nghề trong góp ý, đánh giá thẩm định quy hoạch tỉnh và phương án quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch đô thị. Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí đánh giá thẩm định quy hoạch cụ thể, rõ ràng đối với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trong đó đưa vào tiêu chí đánh giá tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch phát triển khu công nghiệp.

Thứ hai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quy hoạch bao gồm cả quy hoạch đô thị. Trong đó, phương án quy hoạch đô thị cần có nội dung quy hoạch bố trí khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; bố trí quy hoạch các khu nhà ở đô thị, khu dịch vụ đô thị cho khu công nghiệp, khu đô thị công nghiệp, quận công nghiệp, đô thị công nghiệp và đô thị chức năng chuyên ngành nghề khác.

Cần sớm xây dựng, ban hành các hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển đổi các KCN truyền thống sang KCN - đô thị - dịch vụ trong đó quy định các điều kiện, tiêu chí cho các KCN muốn chuyển đổi.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện phát triển trong từng thời kỳ, từng lĩnh vực. Có chính sách để kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp ưu tiên phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn, các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, các ngành có lợi thế cạnh tranh gắn với công nghệ hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển các khu công nghệ cao trên cơ sở nền tảng của các KCN nhằm khắc phục sự thiếu tập trung, liên kết phát huy hiệu quả cao nhất các công trình đầu tư hạ tầng.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tập trung vào một số ngành công nghiệp ưu tiên, có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh (chế biến chế tạo, thiết bị điện, điện tử, hàng phụ trợ...) có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất toàn cầu, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác; ưu tiên phát triển ở các khâu ứng dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm tạo ra giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp, các công trình hạ tầng kết nối, các công trình nhà ở, thiết chế văn hóa, phúc lợi cho người lao động, các dịch vụ phục vụ KCN nhằm đồng bộ quá trình đầu tư vừa khai thác hiệu quả sự phát triển của KCN vừa đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động.

Thứ tư, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện có trên địa bàn tỉnh (KCN Yên Phong 2, KCN Nam Sơn, KCN VSIP). Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới quy hoạch nhằm xây dựng thêm các mô hình đô thị - công nghiệp, khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ đồng bộ. Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân, bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường học, công trình y tế, văn hóa, thể thao…kết nối khu công nghiệp với khu dân cư liền kề để cùng phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ đảm bảo cho KCN phát triển bền vững.

Thực hiện rà soát các KCN đáp ứng các điều kiện đề xuất trong Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 25/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế cũng như các KCN hoạt động không hiệu quả cần thay đổi quy mô, tính chất và chức năng. Từ đó có những dự báo, tính toán cụ thể về dân số, nhu cầu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để tích hợp vào các Quy hoạch của tỉnh bởi một trong các điều để thẩm định việc chuyển đổi KCN đó là sự phù hợp với quy hoạch của địa phương. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư các KCN xin chuyển đổi có trách nhiệm tiếp tục đầu tư xây dựng các khu chức năng ở và dịch vụ để đảm bảo trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như xây dựng một khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ đồng bộ và thống nhất được công tác quản lý vận hành. 

Thứ năm, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về phát triển khu đô thị trong khu công nghiệp, thực hiện giải pháp tăng cường sự đồng thuận của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi KCN truyền thống sang khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

(Hết)

Ths. Nguyễn Thị Dung - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh