Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

22/07/2023 12:22 Số lượt xem: 258

 Tại văn bản số 2354/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).


Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

 

Theo đó, để bảo đảm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở được quy định tại Điều 5 Luật PCCC và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, căn cứ theo quy định của pháp luật về PCCC và quy mô, tính chất hoạt động, số lượng cán bộ, công nhân viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác PCCC&CNCH cho cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC, CNCH.

Cùng với đó, thành lập, quản lý, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; ban hành nội quy, biện pháp về PCCC&CNCH; thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC&CNCH. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC&CNCH; trang bị và duy trì hoạt động của phương tiện PCCC; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH; tổ chức chữa cháy, CNCH và thực hiện các quy định khác trong quá trình hoạt động

Đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC kiến nghị khắc phục, trường hợp, không thuộc diện phải tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động cần có phương án, giải pháp và thống nhất thời gian khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC; phải có văn bản cam kết thời hạn hoàn thành và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC&CNCH khi hoạt động trong suốt thời gian khắc phục.

Trường hợp các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động cần thực hiện các biện pháp, phương án nhằm loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ, khắc phục vi phạm quy định về PCCC; hoàn trả lại mặt bằng theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hoặc thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế đối với nội dung cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng và nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Nếu không thực hiện hết trách nhiệm của người đứng đầu mà để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/