Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

24/06/2022 08:35 Số lượt xem: 4

Theo đó, khu công nghiệp (KCN) được chuyển đổi sang phát triển khu đô thị - dịch vụ nếu đáp ứng các điều kiện như: việc chuyển đổi phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; KCN nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh.