Phát huy đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trong phát triển kinh tế

03/09/2019 11:30 Số lượt xem: 52

Tính đồng thuận tạo ra sự hợp tác trên phạm vi quốc gia trong quá trình hội nhập để nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nâng cao tính đồng thuận doanh nghiệp tạo điều kiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương.

Tính đồng thuận và đoàn kết trong doanh nghiệp thể hiện ở thái độ, khả năng hợp tác dựa trên tuân thủ pháp luật và nguyên tắc thị trường. Như vậy dựa trên cả phía hợp tác, dựa trên những hiệp hội ngành nghề, phường hội mà không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, không vi phạm nguyên tắc cạnh tranh;

Tính đồng thuận tạo ra sự hợp tác trên phạm vi quốc gia trong quá trình hội nhập để nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước. Đồng thời tính đồng thuận còn được hiểu là thúc đẩy sự hợp tác giữa phía doanh nghiệp và Nhà nước để vận hành thị trường và thực thi pháp luật có hiệu quả, chú trọng đến đối thoại, tương tác để việc quản lý Nhà nước hiệu quả, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hướng tới môi trường kinh doanh thân thiện, an toàn, minh bạch hơn và ít rủi ro hơn.

Thực hiện đúng những nguyên tắc đồng thuận giữa doanh nghiệp không mâu thuẫn với cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Đồng thuận dựa trên những nguyên tắc và pháp luật, không vi phạm cạnh tranh. Hợp tác tuy có yếu tố văn hóa truyền thống nhưng trong kinh doanh cần tuân thủ pháp luật quốc tế, chuẩn mực quốc tế hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh từ lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, cũng như năng lực cạnh tranh ngành, năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để thực hiện tốt điều này ở góc độ chung, những vấn đề hết sức mới cần được nghiên cứu, truyền thông, định hướng những khung khổ cơ bản. Để phát huy đồng thuận của doanh nghiệp, Nhà nước cần tôn trọng phát huy vai trò của thị trường và các hiệp hội doanh nghiệp trong hợp tác giữa các doanh nghiệp và kiểm soát tốt, xử lý đươc các vi phạm trong cạnh tranh; hoàn thiện hệ thống pháp luật về hiệp hội..

Nghị quyết 09-NQ/TW ngày  09 tháng 12 năm 2011 Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; phấn đấu có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ trong nước và quốc tế.

Nghị quyết 09 nhấn mạnh đến vai trò của của tổ chức đại diện doanh doanh  để xây dựng đội ngũ doanh nhân: Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và các hiệp hội doanh nghiệp, quan tâm đến công tác vận động chính trị trong đội ngũ doanh nhân bằng nhiều hình thức thích hợp; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chính sách kinh tế - xã hội; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế quốc tế.Tăng cường hợp tác, tham vấn, đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế địa phương; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho các hiệp hội và hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp.

Các hiệp hội cần nâng cao năng lực hoạt động dựa trên Bộ công cụ đánh giá hoạt động hiệp hội gồm có 6 chỉ số thành phần: năng lực định hướng chiến lược; năng lực lãnh đạo và quản trị hiệp hội; năng lực tài chính và cơ sở vật chất; năng lực phục vụ hội viên; năng lực tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị chính sách, pháp luật; năng lực xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Các hiệp hội cần tham gia vào các hoạt động đối thoại, thực tiễn tốt các địa phương đã ghi nhận như: Mô hình cà phê doanh nhân, tham gia phân tích đề xuất cải thiện Chỉ số PCI; đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ngành, địa phương (DDCI); bác sĩ doanh nghiệp. Hiệp hội tham gia vào xây dựng chính sách với Nhà nước cân bằng với những hoạt động hỗ trợ hội viên; thể hiện kết nối đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, các vướng mắc của doanh nghiệp sẽ có cơ hội giải quyết triệt để. Nâng cao tính đồng thuận doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương.

 

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh