Sinh hoạt Chi bộ tháng 8 năm 2022 - Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo

12/08/2022 09:15 Số lượt xem: 2210

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội tổ chức Hội nghị Chi bộ định kỳ tháng 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8. Đ/c Ngô Đức Hiền- Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.


Ảnh: Hội nghị Chi bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhận thức việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hội nghị Chi bộ Viện tháng 8/2022 có tổng số 11 đảng viên trong đó 11 đảng viên chính thức, có mặt 08 đảng viên, vắng mặt 03 đảng viên do 02 đ/c chuyển sinh hoạt đảng tạm thời để tham gia khóa học Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 01 đ/c học lớp bồi dưỡng chính trị do Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức. Thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hội nghị sinh hoạt định kỳ đã triển khai các nội dung:

1. Đánh giá kết quả công tác tháng 7/2022

1.1. Công tác tư tưởng, chính trị

- Thông tin tới các đ/c đảng viên một số thông tin tiêu biểu, có chọn lọc về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của tỉnh, trong đó tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và tác động của tình hình thế giới đối với quá trình hồi phục, phát triển kinh tế của cả nước và của tỉnh, nắm bắt tình hình dư luận từ đó cung cấp thông tin, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện: Trên đà phục hồi và tăng trưởng của 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, với sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, đặc biệt những biến động trong và ngoài nước, đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng cùng với tăng cường xử lý những vấn đề tồn đọng, kéo dài. Nhân dân trên địa bàn tỉnh phấn khởi với kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2921, đặc biệt GRDP trong 6 tháng đầu năm tăng 14,7% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,75%, cao nhất trong vòng 5 năm gần đây; Đánh giá cao việc các cấp các ngành thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 110 ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Đánh giá cao kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội; Đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này đều đạt sự đồng thuận rất cao của đại biểu Quốc hội, của cử tri và Nhân dân cả nước.

- Tiếp tục tuyên truyền việc cụ thể hóa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khoá“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với tuyên tuyền thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền kết quả 10 năm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 – 2022).

- Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Tuyên truyền về công tác bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; gắn với tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”; về 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước đối tác, nhất là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; về hiệu quả của việc tiêm vắc-xin tăng cường (mũi thứ 4) để phòng Covid-19; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; gắn với kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách, hoạt động về nguồn, tri ân… trước, trong và sau dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí (09/7/1912 – 09/7/2022); khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

- Tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện diễn ra trong tháng như: Ngày dân số thế giới (11/7); Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7) kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022); 93 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022); 92 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)…

1.2. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị

- Xây dựng phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ, giai đoạn 2022-2026 gửi Sở Tài chính tỉnh xem xét, thẩm định để Viện có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức họp với các ngành phụ trách các chỉ số thành phần Chỉ số PCI; đồng thời tiến hành thống kê, tổng hợp các thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh có điều kiện. Viện báo cáo UBND tỉnh kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và các chỉ số về chất lượng điều hành gắn với thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển, giải quyết khó khăn vướng mắc doanh nghiệp.

- Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công cấp xã, phường năm 2022; Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

- Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao tại công văn 782/UBND-KTTH ngày 24/3/2022 về việc xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2022 và đánh giá, phân tích các chỉ số điều hành địa phương năm 2022 Viện xây dựng, trình UBND tỉnh Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Cải thiện các Chỉ số điều hành, quản trị địa phương (PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, DTI) tỉnh Bắc Ninh năm 2022; đồng thời xin ý kiến UBND tỉnh thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo.

- Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao, Viện xây dựng và phối hợp với Sở Nội vụ để hoàn thiện, thống nhất dự thảo khung tiêu chí Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC để làm căn cứ cho UBND cấp huyện sử dụng, ban hành, đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính đối với Phòng, ban và cấp xã.

- Tập huấn chuyên đề về phát triển kinh tế và đô thị trên 200 cán bộ huyện Yên Phong có tập đoàn lớn như Samsung, gần 400 cán bộ huyện Gia Bình nơi có dự án mới về du lịch – đô thị.

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, trên cơ sở thực tiễn Viện xây dựng dự thảo báo cáo định hướng và giải pháp nâng cao năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025. Ngày 18/7/2022, Viện tiếp đoàn công tác Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh gần đây và phương hướng phát triển đến năm 2025, đánh giá nhưng kết quả, giải pháp, chính sách thúc đẩy năng suất lao động và lộ trình trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

- Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Viện xây dựng Đề án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện đề nghị Sở Nội Vụ tỉnh thẩm định, thống nhất về nội dung và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tham gia góp ý Dự thảo: báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2022; xây dựng báo cáo tham luận phục vụ Toạ đàm về chủ trương, chính sách CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; góp ý Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp); góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 (gửi Sở Công thương tổng hợp)…

- Báo cáo nghiên cứu chuyên đề Chất lượng quản trị, tăng trưởng năm 2021-2022 và đổi mới tư duy phát triển trong giai đoạn mới. Báo cáo đi sâu vào phân tích của chính quyền tỉnh với kết quả đã đạt được tăng trưởng trong năn 2021-2022 và rút ra những bài học thể hiện tư duy mới, cách làm sâu sát thực tiễn, nhằm tạo hình ảnh phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh và thúc đẩy, nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh về mọi mặt và nâng cao đời sống nhân dân. Kết hợp cách làm tuân thủ thể chế đi đôi với chiến lược khác biệt và hành động đúng lúc, kỳ vọng vào nỗ lực của đội ngũ cán bộ đáp ứng được trong bối cảnh phát triển mới.

- Thực hiện triển khai hiệu quả hoạt động của mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp”; Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp và Kênh Zalo Official Account “Phản nhanh ứng nhanh ba nhất tỉnh Bắc Ninh”. Trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua hệ thống Zalo của Thường trực Tổ phản ứng nhanh ba nhất. Định kỳ xây dựng báo cáo tuần, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Tổ phản ứng nhanh ba nhất gửi UBND tỉnh.

1.3. Công tác xây dựng Đảng

Tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Chăm lo, tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng; Thực hiện thu nộp đảng phí đầy đủ, đúng hạn; Chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí đảng viên đang trong thời gian thử thách và quần chúng ưu tú trong đối tượng kết nạp đảng.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được phê duyệt.

1.5. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội 

Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức. Tổ chức tốt các hoạt động: mừng sinh nhật cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm tăng tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui vẻ trong cơ quan.

* Hội nghị đã ghi nhận ý kiến phát biểu của 03 đảng viên về: Tinh thần xây dựng, thúc đẩy hoạt động của Tổ phản ứng nhanh 3 nhất tỉnh Bắc Nịnh- coi đây là một trong những kênh nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và thực hiện tổng kết mô hình sau 1 năm hoạt động để đúc rút ra kinh nghiệm và cách thức hoạt động hiệu quả hơn; Ý kiến đề xuất giải pháp ổn định quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh lạm phát tăng cao; Ý kiến về kinh nghiệm khảo sát và giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát trong các hoạt động chuyên môn của Viện.

2. Phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022

2.1. Định hướng công tác tuyên truyền

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Đẩy mạnh việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; việc thực hiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; việc triển khai thựchiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX.

- Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

- Tuyên truyền Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; Tuyên truyền về chủ đề năm 2022 của tỉnh “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 18/4/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; vạch trần các phương thức, thủ đoạn, luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

- Tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh-quốc phòng, quân sự địa phương; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”

- Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

- Tuyên truyền việc triển khai các ngày lễ, ngày kỷ niệm: 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022); 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2022); 77 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (8/8/1945 - 8/8/2022); Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961); 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (1945- 2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2022); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022); 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 -25/8/2022)...

2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong tháng, cụ thể như sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, viên chức người lao động thuộc Viện thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai hoạt động của kênh Zalo Official Account “Tổ phản nhanh ứng nhanh ba nhất tỉnh Bắc Ninh” và Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, phân tích, tổng hợp, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc kéo dài nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, …

- Triển khai các nội dung công việc theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công; Tích cực, tập trung triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 2022 được UBND tỉnh giao.

2.3. Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác quản lý đảng viên, quan tâm bồi dưỡng chất lượng đảng viên. Chi bộ tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu đủ điều kiện kết nạp đảng.

2.4. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội

Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện tích cực phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống cho cán bộ trong cơ quan. 

Hội nghị Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế- xã hội định kỳ trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế phối hợp và những điều kiện đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ; Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm trong tháng trước để định hướng nhiệm vụ công tác tháng tới; Nâng cao tinh thần tự giác, tự rèn luyện, tích cực tham gia, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn đảng viên trong Chi bộ để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ths. Nguyễn Thị Thúy Yên - Đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh