Thành lập Ban điều hành chương trình khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

12/04/2018 15:04 Số lượt xem: 136

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành chương trình khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Ban điều hành gồm có Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh làm Phó trưởng ban và lãnh đạo các Sở, ban, ngành có chương trình hoặc Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tham gia thành viên.

Ban điều hành khởi nghiệp có nhiệm vụ điều phối các hoạt động khởi nghiệp đảm bảo không trùng lắp, công khai minh bạch; tổng hợp danh sách các đơn vị đủ điều kiện và chất lượng tư vấn để trình UBND tỉnh phê duyệt; thúc đẩy sáng kiến khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng các Đề án khởi nghiệp; đánh giá theo dõi hoạt động khởi nghiệp theo “Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh).

UBND tỉnh cũng giao Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh là cơ quan thường trực của Ban điều hành, chịu trách nhiệm chính trong tham mưu để Trưởng ban điều hành khởi nghiệp đạt kết quả cao nhất.

Một trong những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Bắc Ninh

Như vậy, khởi nghiệp tiếp tục là một trong những mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh. Sau một loạt các Nghị quyết, Quyết định, Đề án hỗ trợ khởi nghiệp như: Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh… việc thành lập Ban điều hành chương trình khởi nghiệp có ý nghĩa hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp, tạo điều kiện để các Sở, ngành quan tâm và hỗ trợ sâu sát hơn cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Hoàng Quyên – Viện Nghiên cứu phát triển KTXH