Thông tư 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

21/09/2022 10:14 Số lượt xem: 70

Theo đó, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên thì thời gian hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên tối thiểu 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.