Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

24/06/2022 08:31 Số lượt xem: 2

Theo đó, hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù.