Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

22/09/2023 08:20 Số lượt xem: 19

Cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong 04 trường hợp.