Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

22/11/2023 09:56 Số lượt xem: 59

Tại văn bản số 4142/UBND-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ.


Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã Thuận Thành.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp và ủy quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân cấp, ủy quyền đối với những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc theo chức năng quản lý. Việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; giảm các bước trung gian nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung về rà soát, công bố và đơn giản hóa TTHC nội bộ; khẩn trương báo cáo kết quả rà soát, công bố và đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các văn bản do đơn vị, địa phương chủ trì, tham mưu ban hành, đảm bảo 100% TTHC nội bộ được công bố theo quy định. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/11/2023 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nội dung quy định về TTHC nội bộ trong các văn bản do đơn vị, địa phương chủ trì tham mưu ban hành. Chỉ ban hành TTHC nội bộ khi thấy cần thiết, TTHC nội bộ được ban hành phải đảm bảo đầy đủ các bộ phận cấu thành, đơn giản về trình tự, thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ ngay sau khi văn bản được ban hành.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành theo lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến về xây dựng TTHC nội bộ và phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nội dung về rà soát, công bố, đơn giản hóa TTHC nội bộ đảm bảo các nội dung theo quy định. Kiểm soát, tham gia ý kiến đối với những dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có quy định TTHC nội bộ. Đồng thời, phát huy vai trò đánh giá, rà soát độc lập các TTHC nội bộ áp dụng trên địa bản tỉnh; đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản có quy định TTHC nội bộ theo phương án đã được phê duyệt./.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/