Tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019 - Kỳ vọng đạt kết quả cao

15/05/2019 09:52 Số lượt xem: 12

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 1601/KH - UBND Về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019.

Năm 2018, với việc luôn xác định thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI,…là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên xuốt, liên tục, Bắc Ninh tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng: Khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng và cả nước, tốc độ tăng trưởng cao theo hướng bền vững, tăng 10,6%; với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, nhất là về GRDP, GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư FDI, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, thu ngân sách (28.081 tỷ đồng),…

Bước sang năm 2019, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Những mục tiêu quan trọng trong tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững hướng tới mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022,…tuy nhiên kinh tế Bắc Ninh phát triển chưa thực sự bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cùng với đó, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng không còn là yếu tố quyết định đang là những thách thức, rào cản đối với sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo

Nhận diện rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế năm 2019, ngay những ngày đầu năm mới Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT/UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó xác định, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn; Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Với việc ban hành Kế hoạch số 1601/KH - UBND Về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019. Tỉnh Bắc Ninh đặt nhiều kỳ vọng sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT –Ttg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 27/12/2018 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 nhằm tạo môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh, qua đó cải thiện điểm số và thứ hạng, Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện:

1 - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT –TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc gắn với cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh.

2 - Cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện (TTHCC); một cửa cấp xã hướng tới sự hài lòng của người dân.

3 - Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp trong hình thành cầu nối cho sự phát triển của doanh nghiệp.

4 - Tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

5 - Hình thành cơ chế liên thông giải quyết các thủ tục hành chính phức tạp.

6 - Nâng cao chất lượng giải trình, kiểm soát tham nhũng khu vực công.

7 - Tập trung xác định các Chỉ số thành phần và trục nội dung cần cải thiện trong quản trị chất lượng địa phương.

 Đối với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (cơ quan thường trực Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp), UBND tỉnh yêu cầu:

- Viện tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp làđộng lực của phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư sản xuất kinh doanh, giảm tối đa các chi phí kinh doanh; tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành/địa phương tại Bắc Ninh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI); gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục phân tích, cung cấp dữ liệu PCI, PAPI, PAR index, DDCI và các nội dung về chất lượng điều hành kinh tế do các tổ chức khoa học độc lập đánh giá với các nội dung chi tiết cấu thành các chỉ số thành phần trong các Chỉ số; các số liệu điều tra, khảo sát về doanh nghiệp, các nút thắt, hạn chế về môi trường kinh doanh; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cho các ngành, đơn vị biết các điểm yếu để xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số thành phần năm 2019 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

- Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh của tỉnh, thể hiện tính năng động và tiên phong để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Khảo sát và công bố hàng năm các Chỉ số Năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành/địa phương tại Bắc Ninh (Chỉ số DDCI) đối với cơ quan đơn vị, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, các Phòng đơn vị trong thực hiện từng Chỉ số; khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và Trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đinh Nam Thắng - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh