Ứng dụng phương pháp chu trình hóa để tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp (kỳ 1)

29/07/2019 09:26 Số lượt xem: 58

Tiếp cận đất đai là vấn đề dễ gặp phải những khó khăn do tính phức tạp của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giải quyết các thủ tục. Do vậy, Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh Bắc Ninh có sự biến động giữa các năm. Để có thể đưa ra và ứng dụng phương pháp chu trình hóa trong Tiếp cận đất đai tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thì cần phải nghiên cứu về sự biến động Chỉ số Tiếp cận đất đai.

1. Chỉ số tiếp cận đất đai của doanh nghiệp trong Chỉ số PCI

Ngày 28/3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, điểm Chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh đạt 64,50 điểm (tăng 0,14 điểm), thứ bậc trên toàn quốc của tỉnh Bắc Ninh đạt 15/63 (tăng 2 hạng so với năm 2017) và đạt mức xếp hạng Khá.

Bảng 1. Dữ liệu PCI tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2018

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Điểm

Hạng

Gia nhập thị trường

8.13

43

8.1

50

8.29

46

7.27

55

7.22

40

Tiếp cận đất đai

5.38

50

5.85

36

6.04

20

6.57

18

6.39

37

Tính minh bạch

6.35

17

7.11

2

5.87

52

5.93

54

5.85

53

Chi phí thời gian

7.13

14

6.37

38

6.50

36

6.65

28

7.12

21

Chi phí không chính thức

5.4

23

4.22

58

5.10

40

5.90

18

5.32

51

Tính năng động

5.26

9

5.07

16

5.32

18

5.81

22

5.99

18

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

5.74

25

5.35

40

5.64

27

6.86

17

6.52

29

Đào tạo lao động

6.73

10

6.82

8

7.17

6

7.56

6

7.69

5

Thiết chế pháp lý& An ninh trật tự

5.23

52

5.38

44

4.85

51

5.39

52

6.06

40

Cạnh tranh bình đẳng

4.62

46

3.5

61

4.77

43

3.85

59

5.30

44

PCI

60.92

10

59.91

13

60.35

17

64.36

17

64.50

15

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Điểm số PCI 2018 của tỉnh Bắc Ninh tăng so với năm 2017 và những năm gần đây (kể từ năm 2011), thứ hạng trên toàn quốc đạt 15/63 (tăng 2 hạng so với năm 2017), xếp hạng Khá. Tuy Chỉ số tiếp cận đất đai có cải thiện tích cực từ năm 2014 (5,38 điểm), đến năm 2017đạt 6,57 điểm, tuy nhiên có sự giảm điểm vào năm 2018 (đạt 6,39 điểm), tụt 19 bậc từ thứ hạng 18 (năm 2017) xuống thứ 37 (năm 2018).

Biểu đồ 1. Điểm Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2018

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Biểu đồ 2. So sánh Chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Trung vị (Đắk Lắk) và một số tỉnh năm 2018

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Biểu đồ 2 cho thấy Bắc Ninh có sự biến thiên Chỉ số Tiếp cận đất đai khá giống với tỉnh trung vị Đắk Lắk trong giai đoạn 2016 – 2018, cụ thể năm 2017 có sự tăng điểm so với năm 2016 và giảm điểm vào năm 2018.

Biểu đồ 3. So sánh điểm Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh với một số tỉnh, thành phố

Nguồn: Viện Nghiên cứu PTKTXH tổng hợp từ Dữ liệu PCI (www.pcivietnam.org)

Biểu đồ 3 cho thấy điểm số Tiếp cận đất đai của Bắc Ninh thấp hơn tỉnh có điểm số cao nhất là Đồng Tháp (7,79 điểm) khá nhiều.

(Còn tiếp)

 

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh