Ứng dụng phương pháp chu trình hóa để tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp (kỳ 2)

09/08/2019 11:49 Số lượt xem: 43

Chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnh Bắc Ninh có sự sụt giảm cho thấy doanh nghiệp còn gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận đất đai. Chính vì vậy, cần phải đưa ra những chính sách đổi mới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh thông qua áp dụng chu trình hóa trong tiếp cận đất đai.

 

2. Tiếp cận phương pháp chu trình hóa tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai

Tiếp cận đất đai bao gồm các thủ tục từ khảo sát địa điểm tới các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.  Việc cải cách các thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai là vấn đề dễ gặp những khó khăn do tính phức tạp của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giải quyết các thủ tục một cách đồng bộ giữa các cơ quan mà thiếu sự tích cực của một cơ quan hay một khâu, một bước trong tổng thể các thủ tục thì ý nghĩa hoặc cải cách sẽ giảm đi rất nhiều. Việc thảo luận để tìm phương án hợp lý phù hợp với địa phương là vấn đề khá phức tạp và cấn vượt qua các rào cản trong nhận thức và các vấn đề liên quan đến lợi ích của công chức.

Có những nguyên nhân khách quan do quy mô kinh tế tăng dẫn tới tiếp cận đất đai khó khăn, tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần đổi mới tiếp cận cải thiện môi trường kinh doanh, áp dụng phương pháp chu trình hóa.

- Đơn giản hoá: Các giải pháp cải tiến, đơn giản hoá được xây dựng theo định hướng đồng bộ để việc thực hiện các quy trình thủ tục theo trình tự thống nhất; đồng thời cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để các quy trình thủ tục được thực hiện thuận lợi, thông suốt.

- Tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Rà soát và xác định những cơ quan đầu mối cho từng thủ tục trong bộ thủ tục đối với nhà đầu tư ngoài khu công nghiệp, cũng như chỉ rõ cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và thực hiện các yêu cầu đối với từng thủ tục.

- Thể chế hoá các quy trình được sửa đổi: Thể chế hoá thành các Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng áp dụng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thống nhất chuẩn mực về nội dung, hình thức các loại giấy tờ hồ sơ trong bộ thủ tục: Chuẩn hoá bộ hồ sơ mà nhà đầu tư chuẩn bị và trình nộp tại các cơ quan đầu mối đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm xử lý các thủ tục theo quy định.

- Các ngành có liên quan xây dựng các Quy định trình UBND tỉnh ban hành: Cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các bước và nội dung quy trình (bao gồm cả các thủ tục liên quan đến đầu tư quy định tại các quy định chuyên ngành như: quy hoạch xây dựng đô thị, hành lang an toàn đường bộ; bảo vệ đê điều, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự,…).

Các ngành chức năng rà soát xây dựng các Quy định giải quyết các thủ tục đầu tư do ngành, đơn vị mình thụ lý như: Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ khảo sát địa điểm, cấp chứng chỉ  hoặc thông tin quy hoạch; Rà soát, hoàn thiện Quy định về đánh giá tác động môi trường; Quy định về trình tự, hồ sơ giải quyết các thủ tục đất đai (thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…).

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp thành lập Tổ công tác thường trực do Giám đốc các đơn vị và các phòng liên quan giải quyết thủ tục về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; theo dõi vướng mắc của doanh nghiệp. Thành lập tổ công tác để điều phối hoạt động đầu tư của tỉnh, thực hiện một số nhiệm vụ như cập nhật, thống kê các danh mục tiếp cận đất đai (từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư đến khi bàn giao đất), hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường; tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan tới tiếp cận đất đai; điều phối sắp xếp thời gian quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến đất đai.

Trên cơ sở chu trình hóa, cần tăng cường kiểm tra công vụ, công tác giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ cố tình để hồ sơ chậm hạn mà không có lý do chính đáng. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai, xây dựng và môi trường; thông tin về giá đất, công khai, minh bạch giá đất để các nhà đầu tư quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu tham gia thị trường; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành đảm bảo thông suốt, chất lượng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ phải trả lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần, tạo niềm tin và sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

 

TS. Nguyễn Phương Bắc - Viện Nghiên cứu Phát triển KTXH tỉnh