Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu 74/BC-VNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 30/08/2023 Người ký Đinh Nam Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước